گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

شرکت فناوری اطلاعات پارس نانو

تاریخ دریافت: 1394/06/22

تاریخ اعتبار: 1398/06/01

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده

فناوری اطلاعات پارس نانو

شناسه ملی: 10102674490

شماره اقتصادی: 411137317486

تاریخ اعتبار: 1398/10/09

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

تاریخ عضویت: 1394/11/10

تاریخ اعتبار: 1397/11/10

شماره نظام صنفی: 21012257

تقدیرنامه

جایزه تعالی نخبگان- ITEC 2012

تاریخ: 1391/04/03

انتخاب به عنوان یکی از واحد ها در بخش انفورماتیک کنگره ITEC 201